องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาหมื่อ เพอเมี๊ยะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ห้วยก้างปลา
หมู่บ้าน: บ้านกิ่วสะไตล์

สามารถให้คำแนะนำองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้

นายอาหมื่อ เพอเมี๊ยะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายอาหมื่อ เพอเมี๊ยะ เดิมทีรับจ้างทั่วไปและส่งของ และเป็นคนสอนศาสนาคริสต์ของหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือน ในปี 2562 จำนวน 1 โรง หลังจากนั้นก็เริ่มมีความตั้งใจในการปลูกผักอินทรีย์ มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มมากขึ้น และศึกษาหาความรู้ในการดูแลผักอินทรีย์อย่างจริงจัง เริ่มทำปุ๋ยหมักใช้เอง และการนำองค์ความรู้โปรแกรมการจัดการศัตรูพืชไปใช้ประโยชน์และสามารถให้คำแนะนำองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้