องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเกาชิง แซ่กง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ห้วยก้างปลา
หมู่บ้าน: บ้านเล่าชีก๋วย

กลับมาทำการเกษตรอยู่ที่บ้านมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่ขาดแคลน

นายเกาชิง แซ่กง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


นายเกาชิง แซ่กง เดิมทำงานในส่วนของพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร ในบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่ง เนื่องด้วยงานในภาคเอกชนอิ่มตัวแล้ว ประกอบกับ เริ่มมีครอบครัวและลูกๆซึ่งยังเล็กไม่สามารถเดินทางไปตามพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ซึ่งในช่วงที่ทำงานให้กับบริษัทเอกชน ได้วางแผนชีวิตไว้ ว่าจะกลับมาทำการเกษตรอยู่ที่บ้าน ซึ่งมีที่ดินที่ได้รับจากมรดกและได้ซื้อที่เพิ่มเติม ซึ่งเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงเรือน ในปี 2562 จำนวน 1 โรง และทำการขยายโรงเรือนในปี 2563 เพิ่มเป็น 5 โรงเรือน จากการที่มองเห็นว่าทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลามีตลาดที่แน่นอน และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่ขาดแคลน