องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวปิยรัตน์ แก้วจันทร์เพชร

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โป่งคำ
หมู่บ้าน: บ้านโป่งคำ

สวนผสมผสานพืชผักในโรงเรือนลดการใช้สารเคมี

นางสาวปิยรัตน์ แก้วจันทร์เพชร 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน


เป็นพื้นที่ที่มีน้ำ จึงสามารถทำการเกษตรได้ง่าย เป็นทั้งสวนผสมผสาน และพืชผักในโรงเรือน และเป็นการลดการใช้สารเคมี จึงเป็นต้นแบบให้กับชุมชนบ้านโป่งคำได้อย่างดีเยี่ยม