องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายถวิล นาอิ่น

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โป่งคำ
หมู่บ้าน: บ้านศรีบุญเรือง

แลกเปลี่ยนเรีบยรู้เพื่อมาปรับใช้ในสวนของตัวเรา

นายถวิล นาอิ่น 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เป็นเกษตรกรคนแรกที่มีความสนใจในเรื่องของการปลูกมันเทศญี่ปุ่น ในยุคแรกๆ จึงเป็นผลงานตัวอย่าง เกษตรกรในพื้นที่ได้เห็นแบบอย่างที่ดี เลยหันมาลองปลูกกันมากขึ้น (อย่างน้อย มันเทศญี่ปุ่นยังสามารถเป็นพืชทางเลือกได้)

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหลวงให้กับเกษตรกร รวมไปถึงผู้เข้าการรับฟัง การปลูกพืชแต่ละชนิด พร้อมอธิบายเรื่อง มาตรฐาน GAP เพื่อรับรองในการซื้อผักหรือผลผลิตของเรา ได้มีราคาสูงกว่าท้องตลาด มีตลาดรองรับ และพร้อมชี้แนะ ปัญหา ที่เกิดขึ้นในแต่ละพืช แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการวิธีการ การแก้ไขของและคน เพื่อมาปรับใช้ในสวนของตัวเรา