องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสุพรรณ บูรณ์เทศ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โป่งคำ
หมู่บ้าน: บ้านศรีบุญเรือง

สิ่งที่ได้จากการถ่ายทอด คือความสุข และรอยยิ้มของชาวบ้าน

นางสุพรรณ บูรณ์เทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ผลงานภาคภูมิใจ

    เป็นตัวแทนเกษตรกรประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสะท้อนผลสำเร็จในการนำรูปแบบโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ( ที่ดินรายแปลง )

 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย