องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเรวัต อุปนันท์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: บ้านวังตาว

ปรับปรุงแปลงสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

นายเรวัต อุปนันท์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


นายเรวัต อุปนันท์ เกษตรกรบ้านวังตาว หมู่ 7 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ผันตัวเองจากหนุ่มโรงงาน มาทำการเกษตรแบบประณีต (ผักในโรงเรือน องุ่น) จากการได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน นำมาปรับใช้ และปรับปรุงแปลงสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลงองุ่น และพืชผัก 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ได้ติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงไม้ผล พืชผัก ให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP มีการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่ารายได้ที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้ดียิ่งขึ้น