องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายรักชาติ แซ่เติ๋น

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: บ้านสมุนใหม่

ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกไม้ผล

นายรักชาติ แซ่เติ๋น 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นายรักชาติ แซ่เติ๋น เกษตรกรบ้านสมุนใหม่ หมู่ 16 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เดิมทำอาชีพปลูกข้าวโพด จากเดิมทำอาชีพปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ผล เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ผล (เงาะ ส้มโอ ลิ้นจี่) เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นฐานการปลูกและการดูแลไม้ผล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ได้ติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงไม้ผล ให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP มีการลดการใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่ารายได้ที่ดีขึ้น เข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นทุกกิจกรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไม้ผล (ส้มโอ) และขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้ดียิ่งขึ้น