องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางมาลี แซ่จ๋าว

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: บ้านละเบ้ายา

ให้ความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง

นางมาลี แซ่จ๋าว 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


นางมาลี แซ่จ๋าว เกษตรกรบ้านละเบ้ายา หมู่ 10 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เดิมมีอาชีพรับจ้างอยู่ต่างจังหวัด พอกลับมาอยู่ภมิลำเนา ได้ซื้อกินเงาะในราคาที่สูง และชอบกินเงาะเป็นทุนเดิม จึงตัดสินใจปลูกเงาะ เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นฐานการปลูกและการดูแลไม้ผล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ได้ติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงไม้ผล ให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP มีการลดการใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่ารายได้ที่ดีขึ้น ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่โครงการฯจัดขึ้น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเงาะ และขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้ดียิ่งขึ้น