องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

มนัส แซ่ลี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: บ้านละเบ้ายา

ลดการใช้สารเคมีเพิ่มมูลค่ารายได้ที่ดีขึ้น

นายมนัส แซ่ลี 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นายมนัส แซ่ลี เกษตรกรบ้านละเบ้ายา หมู่ 10 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีการทำการเกษตรด้านการปลูกไม้ผล (เงาะ ส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกและการดูแลไม้ผลให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งเป็นผู้นำชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ ปัจจุบันมีการพัฒนาแปลงปลูกเงาะและส้มสีทอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ได้ติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงไม้ผล ให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP มีการลดการใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่ารายได้ที่ดีขึ้น และขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้ดียิ่งขึ้น