องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายปรีชา สมเสน

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: วังตาว

วางแผนการผลิตตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชผัก

นายปรีชา สมเสน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


นายปรีชา ชมเสน เกษตรกรบ้านวังตาว หมู่ 7 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จากเดิมทำงานอยู่ต่างจังหวัด พอย้ายกลับภูมิลำเนา จึงได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน (ผักนอกโรงเรือน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ได้เข้าไปอบรมให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงพืชผัก ให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน GAP การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ตลอดจนวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชผัก อีกทั้งยังมีการปรับปรุงแปลงสาธิต และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมบนพื้นที่สูงต่อไป