องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเซ็นโจ้ว แซ่เติ๋น

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: ละเบ้ายา

ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายเซ็นโจ้ว แซ่เติ๋น

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


นายเซ็นโจ้ว แซ่เติ๋น บ้านละเบ้ายา เป็นหมู่บ้านที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 300 เมตร ขึ้นไป จากเดิมทำอาชีพปลูกข้าวโพด จากการส่งเสริมของ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน มีการปรับเปลี่ยนการ ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงนำเงาะโรงเรียน มาส่งเสริมเป็นพืชทางเลือกในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร 

ปัจจุบันได้ปลูกเงาะจำนวน 3 แปลง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการฯจัดขึ้น รวมถึงทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเงาะ และขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้ดียิ่งขึ้น