องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุกฤษ์ แก้วคำมี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแขว่ง
หมู่บ้าน: บ้านน้ำแขว่ง

มีแนวคิดการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นไปตามเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

นายสุกฤษ์ แก้วคำมี

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


ผู้นำเกษตรกรที่ยังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพแบบควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งที่ได้ทั้งองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปี นำมาปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่เป็นอาชีพของตนเองในปัจจุบันโดยได้เงินจากการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบรายปีเพื่อใช้หนี้สหกรณ์ หันมาปลูกผักในโรงเรือนเพิ่มเติม เช่น ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่แดง บัตเตอร์นัต เป็นต้น ส่งทั้งตลาดโครงการหลวงและข้อตกลงตลาดไท ผลผลิตส่งตลาดได้เงินรายเดือนเพื่อจ่ายงวดรถยนต์ รวมถึงส่งลูกเรียนและใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีแนวคิดการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เป็นไปตามเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งก็มีเกษตรกรหลายรายที่นำแนวทางนี้ไปใช้เช่นกัน