องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุข เดชว้อง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแขว่ง
หมู่บ้าน: บ้านน้ำแขว่ง

ขยัน อดทน มีความคิดใหม่ๆ กล้าลอง และเป็นแบบอย่าง

นายสุข เดชว้อง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

จากเกษตรกรคนหนึ่งที่อดีตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเกือบ 20 ปี ได้ผลตอบแทนปีละ 120,000 บาท แต่คิดกลับไปกลับมาไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ย ยา และเมล็ดพันธุ์ ทั้งค่าแรงที่เข้าไปทำแทบทุกวัน ในปี 2562 ได้เปลี่ยนแนวคิดหันมาปลูกเสาวรสหวานร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ประมาณ 1 งาน ปลูก เสาวรส 50 ต้น แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีนักเพราะผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในปีนี้ยังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เช่นกันแต่ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ต้องมาประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดทุนเช่นเดิม

ซึ่งในปี 2563 เกษตรกรมีความมุ่งมั่นและได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่โครงการว่าต้องการจะทำโรงเรือนปลูกผัก ขนาด 3 ผืน ตัดสินใจจะปรับเปลี่ยนอาชีพ เลิกการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบถาวรในพื้นที่ประมาณ 23 ไร่ หลังจากนั้นก็ได้เริ่มปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในโรงเรือน ได้ผลผลิตประมาณ 4,000 กิโลกรัมในครั้งแรก สร้างรายได้ประมาณ 80,000 บาท ทำให้การปลูกครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ณ ตอนนี้เกษตรกรก็ได้หันมาปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือน เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ฟักทองจิ๋ว บัตเตอร์นัต ฟักทองญี่ปุ่น เป็นต้น

รวมถึงเลี้ยงสุกรหลุม โดยนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทำเป็นแปลงปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันถือว่าเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีความขยัน อดทน มีความคิดใหม่ๆ กล้าลองและเป็นแบบอย่างโดยตัดสินใจในความคิดของตนเองพร้อมจะปรับเปลี่ยนแนวคิดไปพร้อมกัน