องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายบูรพา มาละโส

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแขว่ง
หมู่บ้าน: บ้านวังน้ำเย็น

ตัวคนเดียวค่อยๆทำไป ความสำเร็จไม่ได้ทำเสร็จแค่ในวันเดียว

นายบูรพา มาละโส

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


“ตัวคนเดียวค่อยๆทำไป ความสำเร็จไม่ได้ทำเสร็จแค่ในวันเดียว” คำพูดสั้นๆที่เป็นแรงผลักดันของบูรพา ให้ตนเองพัฒนาสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรที่มีแนวคิดต่างจากคนอื่น โดยได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปลูกองุ่นในโรงเรือน ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 22 ต้น ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ถั่วเหลือง ข้าวนา และเลี้ยงสุกร ถือว่าเป็นการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี จุดเด่นอีกด้านคือมีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกอย่างเป็นระบบเพียงพอตลอดทั้งฤดูกาลสามารถต่อยอดงานด้านอื่นได้สะดวก ปัจจุบันมีรายได้จากกิจกรรมต่างๆที่ทำไม่มาก แต่อนาคตถือว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าแน่นอน รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่รักธรรมชาติได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ นำกลับไปเป็นแรงผลักดันในการทำเกษตร