องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเจี๊ยะ แซ่ยะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่ากล้วย
หมู่บ้าน:

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน