องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวอรชร วิมลสวรรค์กุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านใหม่พัฒนา

สุขใดที่ได้ทำ

นางสาวอรชร วิมลสวรรค์กุล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สุขใดที่ได้ทำ นางสาวอรชร วิมลสวรรค์กุล จากการปลูกกาแฟมีรายได้จากกาแฟเพียงอย่างเดียวในแต่ละปี หันมาวางแผนการปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเป็นรายได้เสริมจากกาแฟ ได้หันมาทำผักอินทรีย์เพื่อเป็นรายได้และมีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะกล้าผัก การปลูก การดูแล การจัดการ การบรรจุ การขนส่งสู่ตลาด ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการ กลุ่มวิสาหกิจดอยช้างพัฒนา