องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวเจนจิรา นาพา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง:
หมู่บ้าน: ป่าโหล

ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวเจนจิรา นาพา

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง


นางสาวเจนจิรา นาพา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง ตั้งแต่ปี2557 ซึ่งบ้านป่าโหล มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรด้านการปลูกพืช ชาและกาแฟ ไม้ผลเมืองหนาว

ได้มีความสนใจองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพเป็นหลัก เพื่อมาพัฒนาด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตรเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นตัวแทนผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าโหลในการที่จะหาองค์ความรู้จากการได้ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อนำกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง และช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน