องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสมชาย แซ่จาง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านดอยช้าง

หัวไว ใจกล้า

นายสมชาย แซ่จาง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


เข้าร่วมการเป็นสมาชิกโครงการ ตั้งแต่ปี 2549 และได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรนำร่องในการปลูกพี้ชและอโวคาโดร่วมกับกาแฟอราบิก้า จำนวน 30 ไร่ ต่อมาในปี 2555 ได้ปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลส และสตรอว์เบอร์รี่ และมีการแปรรูปกาแหเป็นกาแฟคั่วบด

ปัจจุบันมีรายได้จากการปรับระบบการปลูกพืช 500,000 - 650,000 บาทต่อปี เป็นเกษตรกรที่ขยันขันแข็ง มีการหาความรู้ใหม่ ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 จึงได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับความรู้เทคนิคการตัดแต่งกิ่งองุ่น และจัดการดูแลแปลงองุ่น การปลูกผักนอกโรงเรือน รวมถึงเรื่องการบรรจุผลผลิตเอส่งไปยังตลาด โดยความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เอานำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรและหมู่บ้านของตนเองได้ และสามารถทำแปลงเรียนรู้และเกษตรกรสามารถถ่ายทอดองค์ความร้สู่เกษตรกรรายอื่น ๆได้