องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสรรภกรณ์ พิมพ์พวง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านดอยช้าง

ผู้ขับเคลื่อน กลุ่มผลิตผักปลอดภัย

นายสรรภกรณ์ พิมพ์พวง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


เกษตรกรชาวอีสานย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ดอยช้าง เป็นเกษตรกรที่กล้าคิดกล้าทำมีทักษะและความรอบคอบในการทำงาน เข้าใจ เรียนรู้ได้เร็วเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาศักยภาพตัวเองปฌนเกษตรกรตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้า พืชผักใรงเรือน และการปลูกพืช โดยสามารถเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆที่เข้ามาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

นายสรรภกรณ์ พิมพ์พวง เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยช้างภายมนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2558 โดยปลูกพืชผักทั้งในและนอกโรงเรือนเพื่อผลิตส่งตลาดท้องถิ่น และตลาดโครงการหลวง โดยปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 377,250 บาท