องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาซึ เปียก่า

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: สันติคีรี

อาศัยพื้นที่น้อยและลดการใช้สารเคมี สู่การสร้างรายได้ที่มากกว่า

นายอาซึ เปียก่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


นายอาซึ เปียก่า เข้าร่วมเป็นเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ปี 2555 ได้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างโรงเรือนและการปลูกผักในโรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ และนำความรู้กลับมาใช้ปรับเปลี่ยนการเกษตรที่เคยทำแต่ดั้งเดิมนั่นคือ การปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และกะหล่ำปลีที่ใช้ปริมาณสารเคมีจำนวนมากในการผลิต ให้กลายมาเป็นการปลูกพืชผักอย่างประณีต อาศัยพื้นที่น้อย และลดการใช้สารเคมี และสร้างรายได้ที่มากกว่า นอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดังกล่าวไปตามกัน 

ปัจจุบัน นายอาซึ เปียก่า มีโรงเรือนปลูกผักจำนวน 7 โรงเรือน และได้ยกมาตรฐานการผลิตจาก GAP เป็นอินทรีย์ในปี 2562 โดยส่งผลผลิตสู่ตลาดข้อตกลง อาทิเช่น บริษัทแนชเชอรัล แอนด์พรีเมี่ยมฟู๊ด และส่งขายในตลาดท้องถิ่น เช่น ร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก บนดอยแม่สลองอีกด้วย