องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอาเคอะ หม่อโปกู่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านป่าคาสุขใจ

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

นายอาเคอะ หม่อโปกู่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


ปี 2554 จากการศึกษาดูงานการปลูกผักในโรงเรือนของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เมื่อกลับมาจึงก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักของตนเองเพื่อส่งขายตลาดชุมชน และรับแผนผลิตผักตระกูลสลัดจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก 2 โรงเรือน จนปัจจุบันมี 6 โรงเรือน จากนั้นได้ปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีสเลส และสตรอว์เบอร์รี่ เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลอง ซึ่งช่วยสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 ถึง 30,000 บาท

นายอาเคอะ หม่อโปกู่ ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี เมื่อกลับมาได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มแม่สลองพืชผล เป็นกลุ่มผู้นำเกษตรกรทั้งในด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งจากโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกผักในโรงเรือน การปลูกองุ่น ให้กับผู้สนใจทั้งในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ถือเป็นผู้นำเกษตรกรคนสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง