องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุพจ หวุ่ยซือกู่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านป่าคาสุขใจ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลกำไรมาก

นายสุพจ หวุ่ยซือกู่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


นายสุพจ หวุ่ยซือกู่ เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2553 จากเดิมทำการเพาะปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และลิ้นจี่ หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการจึงปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชผักในโรงเรือน ในปี 2554 ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกพืชผักในโรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ หลังจากนั้นได้กลับมาสร้างโรงเรือนปลูกผัก จำนวน 2 โรงเรือน โดยผลผลิตผักได้ส่งเข้าตลาดโครงการหลวง และเพิ่มจำนวนโรงเรือนขึ้นเรื่อยๆ เพราะได้รับผลกำไรมากกว่า


ในปัจจุบันนายสุพจ หวุ่ยซือกู่ ได้ยกมาตรฐานระบบการผลิตพืชผัก GAP เป็นระบบอินทรีย์ และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของระบบอินทรีย์และการผลิตผักในโรงเรือนให้แก่เกษตรกร ผู้ที่สนใจ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้เกษตรกรบนดอยแม่สลองหันมาทำการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลกำไรมากแทนที่การทำการเกษตรที่ใช้พื้นที่มากแต่ได้ผลกำไรน้อย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอีกด้วย