องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายประสาน ยอดเมืองดี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านปางต้นเดื่อ

ทำให้สิ่งที่รัก...ยังไงก็ประสบผลสำเร็จ และมีความสุข

นายประสาน ยอดเมืองดี

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


นายประสาน ยอดเมืองดี เข้าร่วมโครงการหลวงหมอกจ๋ามและเป็นสมาชิกของโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง เนื่องจากเป็นพื้นที่เยี่ยมเยือนดอยลาง อดีดได้ปลูกลิ้นจี่ ส้ม

ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมากผลิต อโวคาโด้ มะม่วง องุ่น และกาแฟ ซึ่งประหยัดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง ซึ่งปัจจุบัน นายประสาน ยอดเมืองดี สามารถถ่ายทอดความรู้ในการผลิตอโวคาโด้ มะม่วง และองุ่น