องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายธงชัย หมั่นไร่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านหล่อโย


การเรียนรู้ไม่มีวันจบ...ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายธงชัย หมั่นไร่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


นายธงชัย หมั่นไร่ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจใน เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การปรับสภาพโครงสร้างของดินให้เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้มีช่องว่างสำหรับการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศได้ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งหนึ่งในผู้นำเกษตรกรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่สนใจเป็นอย่างดี