องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายตะวันฉาย ซิ่งแซว

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านป่าค่าสามัคคี

ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การรอคอย...แต่อยู่ที่การตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา

นายตะวันฉาย ซิ่งแซว

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นายตะวันฉาย ซิ่งแซว เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยการพัฒนาจากแปลงข้าวโพด ปรับเปลี่ยนมาเป็นแปลงไม้ผล เช่น อโวคาโด้ พีช สาลี่ และกาแฟ เป็นต้นปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้ในการผลิตไม้ผล การผลิตต้นกล้า และอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ในการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย