องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเจิงย๋ง แซ่เจ๋า

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านป่าคาสามัคคี

เกษตรพอมีพอกิน ด้วยระบบโรงเรือนในมาตรฐานอินทรีย์

นายเจิงย๋ง แซ่เจ๋า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


นายเจิงย๋ง แซ่เจ๋า เดิมเป็นประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายส่งฟีล์มกระจกในกรุงเทพมหานครด้วยพิษเศรษฐกิจในปี2562จึงตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดเพื่อคิดจะทำเกษตรอยู่อย่างพอมีพอกิน จึงได้เข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองในเรื่ององค์ความรู้ประกอบกับสมัครเข้าเป็นสมาชิกใครโครงการ

โดยนายเจิงย๋ง ได้มีความสนใจในการปลูกผักในโรงเรือนในมาตรฐานอินทรีย์เนื่องจาก เคยมีการทดสอบปลูกให้กับลูกค้าเก่าในกรุงเทพ ซึ่งมีผลตอบรับเป็นอย่างดี และโดยสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกผัก มีน้ำตลอดทั้งปี จึงสามารถผลิตผักได้ตลอดทั้งปี