องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเผชิญ ระลึก

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วังไผ่
หมู่บ้าน: ใหม่

การลดความเสี่ยงทางการตลาด ด้วยความหลากหลายของชนิดพืช

นายเผชิญ ระลึก

ผู้นำเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มปลูกไม้ผล บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 เป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านไม้ผลให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนในด้านของกฎระเบียบ รวมทั้งการบริหารด้านการเงินการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่ม ทำให้กลุ่มปลูกไม้ผลเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น ฝรั่ง มะม่วง เงาะ อโวคาโด ทุเรียน มะม่วงหิมพานต์ ต๋าว โดยพื้นที่ทั้งหมด 26 ไร่ สร้างรายได้เฉลี่ยต่อปี 450,000บาท