องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายฐาพล อินนา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โป่งคำ
หมู่บ้าน: ศรีบุญเรือง

ลดการใช้สารเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ทำปุ๋ยหมัก

นายฐาพล อินนา

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน


จากเดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ 31 ไร่ มาเป็นมะม่วง ไผ่ ฟักทอง ในพื้นที่เพียง 8 ไร่

ลดการใช้สารเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ ทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักใช้ในแปลงสาธิต ลดการเผา งดการปลูกข้าวโพด รายได้หลักจากมะม่วง ไผ่ ฟักทอง รวมเฉลี่ยในภาคการเกษตรต่อปี 230,000 บาท