องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

วิชาญ ตระกูลพิทักษ์กิจ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแป่ง
หมู่บ้าน: น้ำแป่ง

สร้างทางเลือกอาชีพ ด้วยการต่อยอดจากพืชท้องถิ่น

วิชาญ ตระกูลพิทักษ์กิจ

ผู้นำเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน


จากเดิมทำอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน หันเหชีวิตกลับมาเป็นเกษตรกรที่บ้านเกิด โดยเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนจากเดิมที่ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด มาปลูกมะนาวตั้งแต่ปี 2552 จำนวน 1,300 ต้น พื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่ โดยมะนาวเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการตลอดทั้งปี แต่มีปัญหาเนื่องจากในฤดูแล้งมะนาวจะขาดแคลน ทำให้มีราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลผลิต โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูจากเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง ทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้เกษตรการบ้านน้ำแป่งหันมาปลูกมะนาวทดแทนข้าวโพดมากขึ้น และปัจจุบันได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องการเพาะเห็ดตับเต่าช่วยสร้างรายได้อีกด้วย โดยปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ในภาคการเกษตรถึง 146,872 บาท