องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายนิคม รุ่งเรืองกนก

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแป่ง
หมู่บ้าน: น้ำแป่ง

คนต้นแบบการปลูกพืชในโรงเรือน เน้นการจัดการแบบประณีต

นายนิคม รุ่งเรืองกนก

ผู้นำเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่านผู้นำชุมชนที่กล้าปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกข้าวโพดเพื่อลดการถางป่าและลดการเผาตอชังข้าวโพด จากปลูกข้าวโพด จำนวน 40 ไร่ มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพด 235,602 บาทต่อปี เปลี่ยนมาเป็นปลูกผักในโรงเรือน เน้นการผลิตพืชผักที่มีคุณภาพดีให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่จำกัด และสามารถให้ผลผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันมีโรงเรือนทั้งหมด จำนวน 8 โรงเรือน ในพื้นที่ทั้งหมด 2 งาน พืชหลักที่ปลูกคือ พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส แตงกวาญี่ปุ่น สร้างรายได้ 457,689 บาท ต่อปี