องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเสาร์คำ ทูเดอะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาแตก
หมู่บ้าน: ผาแตก

ผักในโรงเรือน...ทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรบนพื้นที่สูง


นายเสาร์คำ ทูเดอะ 

เกษตรกรผู้นำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่นายเสาร์คำ ทูเดอะ หรือ ลุงแนน เป็นเกษตรกรผู้นำด้านการปลูกผัก ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ที่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก มาปรับใช้ในการปลูกผักในโรงเรือน คือ คะน้าฮ่องกง และแตงกวาญี่ปุ่น  โดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และสม่ำเสมอ ทำให้ผลผลิตขายได้ราคาดี เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารเคมี สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้น

นอกจากนี้ นายเสาร์คำ ทูเดอะ ยังสามารถเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ และยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานผักที่ได้รับการส่งเสริมอยู่อีกด้วย