องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสมนึก แซ่จ๋าว

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: สะเนียน
หมู่บ้าน: ละเบ้ายา

บ่อน้ำเปลี่ยนชีวิต...สู่เศรษฐกิจพอเพียง

นายสมนึก แซ่จ๋าว ผู้นำเกษตรกร

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อ.เมือง จ.น่าน

 

ภารกิจสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คือ สนับสนุนการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กไว้ในพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อการส่งเสริมอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสมนึก แซ่จ๋าว ผู้นำเกษตรกรที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่แปลงเกษตร ได้พัฒนาแปลงตนเองให้เป็นแปลงตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ดีมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ เงาะ มะม่วง มะนาว สร้างรายได้กว่า 120,000 บาทต่อปี