องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอินสม ตาคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
หมู่บ้าน:

"แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง"

นายอินสม ตาคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


นายอินสม ตาคำ หนึ่งในเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอมาโดยตลอด ปัจจุบัน นายอินสมมีทำการเกษตรผสมผสานในแปลงปลูก ทั้งชา กาแฟอราบิก้า พลับ หน่อไม้ไผ่ตง อาโวกาโด พืชสมุนไพร และพืชอาหารท้องถิ่น โดยมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ปลูกของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งบริโภคและจำหน่ายภายในชุมชน เช่น หมูหลุม ไก่ กบ และปลา อีกด้วย ในส่วนของบทบาทการเป็นเกษตรกรผู้นำนั้น ปัจจุบันนายอินสมดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มผู้ปลูกชาและกาแฟอินทรีย์ บ้านปางมะโอ ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านปางมะโอ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปางมะโอ และยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการทำการเกษตรได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ดีทีเดียว