องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเสนอ กันทวงค์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
หมู่บ้าน:

“พอเพียงอยู่ที่เพียงพอ” เรียนรู้ปรัชญาของพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง“

นายเสนอ กันทวงค์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


จากอาชีพเดิม คือ การเก็บใบเมี่ยงและชา จำหน่ายแก่พ่อค้าคนกลาง รายได้รวมเฉลี่ยเพียง 16,200 บาทต่อปี สู่การทำเกษตรแบบผสมผสานภายในพื้นที่ปลูกที่มีอยู่จำกัดกอปรกับการได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการที่เป็นเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอมาโดยตลอด

ทำให้ทุกวันนี้นายเสนอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันนายเสนอมีโรงเรือนปลูกผัก 1 โรงเรือน โรงเรือนปลูกองุ่น 2 โรงเรือน 22 ต้น และพื้นที่ปลูกพืชหลายชนิด เช่น ชา กาแฟ ส้มโอ อาโวกาโด ลิงลาว ต้าง และผักกูด เป็นต้น