องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายทองใบ ขาวสวย

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
หมู่บ้าน:

"ตามรอยพ่อหลวง เรียนรู้แนวคิด ใช้ชีวิตพอเพียง"

นายทองใบ ขาวสวย

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่เพราะการทำการเกษตรคือวิถีของคนเมือง ลุงทองใบ ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ เดิมมีรายได้จากการเก็บใบเมี่ยงและชารวมเฉลี่ย 6,000 บาทต่อปีต่อมาได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ จึงได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาธรรมชาติร่วมกับการทำสวนชา


รวมทั้งการปลูกไผ่หวานและอาโวกาโด บนพื้นที่ปลูกกว่า 30 ไร่ จึงทำให้ลุงมองใบโดยมีรายได้ที่เพิ่ม ปัจจุบันลุงทองใบยังคงให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเป็นอย่างดี จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำเกษตรกรด้านการปลูกกาแฟและไผ่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ