องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายธนากร ดวงปัน

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โหล่งขอด
หมู่บ้าน:

คนที่ประสบผลสำเร็จ ไม่ใช่อยู่ที่แรงถึง แต่อยู่ที่มีความตั้งใจ แน่วแน่ และไม่เปลี่ยนแปลง

นายธนากร ดวงปัน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ยังคงมีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แต่ด้วยความที่ชุมชนอยู่ใกล้เขตเมืองทำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่เข้าไปทำงานในเมือง แต่ธนากรกลับไม่คิดเช่นนั้น เขากลับมีความคิดที่อยากมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ปลูกของตนเองมากกว่า เขาจึงหมั่นใฝ่หาความรู้ นำมาทดลองทำ ล้มเหลวบ้าง สำเร็จบ้าง แต่ก็ถือว่าเป้นการสร้างประสบการณ์ชีวิต และด้วยความที่เขาให้ความร่วมมือกับการดำเนินงานของสถาบันฯ มาโดยตลอด

ทำให้เขามีโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนบนพื้นที่สูงไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จากการศึกษาดูงานครั้งนั้น ทำให้เขามีแรงบันดาจในการกลับมาพัฒนาพื้นที่ปลูกของตนเอง รวมไปถึงการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดและถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชน

ปัจจุบัน แปลงปลูกพืชของธนากรมีพืชหลากหลายชนิด ทั้งกาแฟอราบิก้า 3,000 ต้น เสาวรสหวาน 300 ต้น มะม่วง (พันธุ์เขียวใหญ่ และ R2E2) 1,000 ต้น อาโวกาโด 350 ต้น พลับ 100 ต้น องุ่น 1 โรงเรือน 10 ต้น และแอปเปิ้ล 30 ต้น ทุกวันนี้ เขายังคงหมั่นที่เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งให้ความร่วมมือกับการดำเนินงานของสถาบันฯ เสมอมา

ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย