องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวรวุฒิ แซ่ย่าง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ปางหินฝน
หมู่บ้าน:

“ขยัน ใฝ่รู้ นำไปสู่...ความสำเร็จ”