องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายไกรสร เลาลี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ดอยปุย
หมู่บ้าน:

เกษตรกรผู้ผันชีวิตจากอาชีพรับจ้างมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไม้ประดับไม้กระถาง