องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวอรชร วิมลสวรรค์กุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: วาวี
หมู่บ้าน: บ้านดอยช้าง

นางสาวอรชร วิมลสวรรค์กุล อายุ 48 ปี ผู้นำสตรีบ้านดอยช้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ก่อนเข้าร่วมเป็นเกษตรกรของวาวีเมื่อปี 2562 เดิมปลูกกาแฟอะราบิกา และข้าวโพด เพราะเป็นคนความชอบกินผัก จึงไปเรียนรู้การปลูกผักกับพี่จิ้ม พี่เมย์ ปัจจุบันปลูกผักอินทรีย์ มะม่วง ข้าวโพด ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ปัจจุบันมี 4 โรงเรือน ปลูกผัก 6 ชนิด ส่งตลาดบริษัทและโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น มีการจัดการแปลงและการดูแลแปลงที่ดี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ รายได้เฉลี่ยเดือนละ 2-3 หมื่นบาท รายได้เฉลี่ยต่อปี 230,000 บาท