องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายยิ่ง แซ่ยะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่ากล้วย
หมู่บ้าน:

“ต้นแบบการพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกพืชโดยใช้พื้นที่น้อย”