องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสม บังเมฆ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โป่งคำ
หมู่บ้าน: บ้านน้ำโซ้ง

"นายสม บังเมฆ" อายุ 74 ปี ผู้นำเกษตรกรบ้านน้ำโซ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยปลูกผักในโรงเรือน

- แตงกวาญี่ปุ่น กวางตุ้ง มีรายได้ต่อโรงเรือน 30,000 - 50,000 บาท

- มีทั้งหมด 5 โรงเรือนรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทต่อเดือน

- ปลูกข้าว ไว้บริโภคภายในครัวเรือน

- ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 30 ต้น

พืชอื่นๆ ลองกอง มะขม และต๋าว ส่งผลผลิตที่ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ทำโรงเรือนเหล็กต้นทุนหนึ่งโรงต่อ 120,000 บาท 8 ไร่คือพื้นที่ปลูกผักและไม้ผล 20 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกต้นสัก