องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเสนอ กานนท์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: โป่งคำ
หมู่บ้าน: บ้านโป่งคำ

"นายเสนอ กานนท์" อายุ 53 ปี ผู้นำเกษตรกรบ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

จากเดิมปลูกข้าวโพดเริ่มทำปี 58-59 หันกลับมาทำสวนโดยเฉพาะ และมีแนวคิดที่จะทำเกษตรอยู่แล้ว จึงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ดูงานเพิ่มเติมมีหลายหน่วยงานให้คำแนะนำเริ่มปลูกในปี 2558 ในพื้นที่ 7 ไร่ โดยปลูกผักในโรงเรือนปรับหน้าเป็นขั้นบันไดรายได้ปัจจุบัน 10,000 - 20,000 บาท พืชที่ปลูกในปัจจุบันคือผักในโรงเรือน มีแรงงานสองคนกับภรรยาการส่งออกผลผลิต 80 % ส่งที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ และ 20 % ส่งขายที่วัดมีการจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชผักในโรงเรือน 13 คน ผักในโรงเรือนมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง และแตงกวาญี่ปุ่น

         โดยนำเทคโนโลยีระบบ Timer อุปกรณ์ในการตั้งเวลา เปิดปิดน้ำแบบอัตโนมัติ เข้ามาใช้ในแปลง เพื่อกำหนดเวลาการให้น้ำในโรงเรือนปลูกผัก และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน รวมถึงมีหน่วยงานให้ความสนใจและสนับสนุนเพิ่มเติมภายในแปลงเรียนรู้