องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายชาติ กันหา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำเคิม
หมู่บ้าน: บ้านต้นต้อง

"นายชาติ กันหา" ผู้นำเกษตรกรบ้านต้นต้อง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน แปลงปลูกมะม่วงหิมพานต์ และทุเรียน ในพื้นที่ 3 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 100,000-200,000 บาท