องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายศุภชัย ปาหวา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง:
หมู่บ้าน: บ้านผาแดง

"นายศุภชัย ปาหวา" ผู้นำเกษตรกรบ้านผาแดง ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชผักสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเฉลี่ยต่อปี 150,000-180,000 บาท มีทั้งตลาดภายในชุมชนและนอกชุมชน ในชุมชนโดยเฉพาะจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโฮมเตย์ ในพื้นที่