องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายพอใจ จันลองวนา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านโป๊ะพอคี

"นายพอใจ จันลองวนา" ผู้นำเกษตรกรบ้านโป๊ะพอคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงปลูกอะโวคาโด บุก พลู รายได้เฉลี่ยต่อปี 150,000 บาท