องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอนุพนธ์ ยิ่งรักษ์คีรีรัตน์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านวะโดโกร

"นายอนุพนธ์ ยิ่งรักษ์คีรีรัตน์" ผู้นำเกษตรกรบ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แปลงปลูกเสาวรสหวาน ในพื้นที่ 7 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยทั้งปี 250,000 บาท