องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเตวิช แสงดาวกลางไพร

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านซอแขะวาคี

"เสาวรสหวาน" เป็นพืชใหม่ที่ สวพส. นำมาส่งเสริมที่บ้านซอแขะวาคี เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนการปลูกข้าวโพด ความยากในช่วงแรก คือ เราต้องใส่ใจ ดูแล สม่ำเสมอ ต้องทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตอนนี้ผมปลูกมา 5 ปี แล้ว รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ส่วนเทคนิคสำคัญในการปลูกเสาวรสหวาน คือ ต้องสลับที่ปลูก ปีนี้ปลูกที่โซน 1 ปีหน้าควรสลับปลูกที่โซน 2 และต้องสลับหลุมปลูก ไม่ใช้หลุมปลูกเดิม และคอยตัดแต่ง เด็ดใบออก ต้องให้แดดส่องถึงพื้นดินทั่วทั้งแปลง เพื่อลดการสะสมโรคในดินและในแปลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการปลูกเสาวรสหวานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง