องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายธวัชชัย วนาศิริเจริญ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านซอแข่วาคี

ผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่นายธวัชชัย วนาศิริเจริญ “หม่อลา”เด็กหนุ่มอายุย่างเข้าวัย 21 ปี เกิดและเติบโตที่บ้านซอแข่วาคี หลังจากเรียนจบชั้น ม.6 ที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงแล้ว ตัดสินใจไม่เรียนต่อ เนื่องจากไม่อยากไปอยู่ไกลบ้าน เพราะสุดท้ายเป้าหมายของตัวเองคือการอยู่กับครอบครัว ดูแลพ่อแม่ เนื่องจากเป็นลูกชายคนสุดท้อง ในปี 2564 จึงเริ่มต่อยอดการทำเกษตรในพื้นที่ทำกินของพ่อแม่ โดยใช้พื้นที่ 13 ไร่ที่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถูกทิ้งร้างไว้หลังจากขาดทุนมากขึ้นทุกปี ในปีที่ผ่านมาจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเป็นแปลงไม้ผลยืนต้น โดยศักยภาพของพื้นที่ที่มีความสูงเฉลี่ย 500-700 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงเลือกปลูกพืชทางเลือก ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จำนวน 150 ต้น อะโวคาโด จำนวน 70 ต้น มะม่วงเขียวเสวย จำนวน 50 ต้น เงาะ จำนวน 40 ต้น มะยมชิด จำนวน 20 ต้น เสาวรสหวานพันธุ์ไทนุง จำนวน 200 ต้น สับปะรดและตะไคร้ ปลูกเป็นแนวขวางทางลาดชันแทนหญ้าแฝก ในปีนี้ได้เพิ่มโรงเรือนปลูกผัก (ตอนนี้ปลูกฟักบัตเตอร์นัท) จำนวน 4 โรงเรือน และมีแนวไม้ยูคาลิปตัสสำหรับเป็นแนวไม้กันลม นอกจากนี้ด้วยความชอบส่วนตัวยังได้เลี้ยงวัวพันธุ์บราห์มัน 6 ตัว พันธุ์ชาร์โรเล่ 2 ตัว วัวแคระ 13 ตัว ไก่ชน 20 ตัว ปัจจุบันเริ่มมีรายได้จากเสาวรสหวานซึ่งปลูกได้ประมาณ 7 เดือน มีรายได้แล้วกว่า 20,000 บาท และมีกลุ่มผู้ปลูกเสาวรสหวานบ้านซอแข่วาคี 6 ราย ที่ส่งผลผลิตให้กับ สหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง และกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพดี ส่งจำหน่ายได้ต่อเนื่อง ทั้งผู้รับซื้อและผู้บริโภคพึงพอใจในผลผลิตที่มีคุณภาพสมราคา

         **สำหรับปัญหาสำคัญของงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงของพื้นที่ในโซนนี้ คือเกษตรกรส่วนใหญ่อยากปรับเปลี่ยนชนิดพืช ไม่อยากเผชิญความเสี่ยงทั้งราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน ต้นทุนปุ๋ยยาที่เพิ่มขึ้น แต่ยังติดเรื่องแหล่งน้ำและระบบน้ำ ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชนิดพืชได้