องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเฮ่า แซ่มัว

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: พบพระ
หมู่บ้าน: บ้านอุ้มเปี้ยม

นายเฮ่า แซ่มัว อายุ 55 ปี ผู้นำเกษตรกรบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของการวางแผนปลูกพืชในพื้นที่ 15 ไร่ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดทั้งปี โดยหัวใจสำคัญคือ การศึกษาหาข้อมูลตลาดรับซื้อผลผลิตอยู่เสมอ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเน้นพืชเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่เกษตรกรมีความมั่นใจในการเพาะปลูก และมีตลาดรองรับแน่นอน ปัจจุบันดอกหอม เป็นพืชผักที่สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจให้เกษตรกร เป็นพืชผักที่ใช้พื้นที่น้อย ต้นทุนการดูแลน้อย ทำให้พื้นที่ที่เหลือจึงปลูกไม้ผล อะโวคาโด แมคคาเดเมีย) ทั้งแปลง ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้วยระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตัวเกษตรกรเองมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ต่อไป