องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายแผง ใจปิง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: บ่อเกลือ
หมู่บ้าน: บ้านห้วยโทน

ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายแผง  ใจปิง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นายแผง ใจปิง เดิมประกอบอาชีพ หาของป่า ทำข้าวไร่หมุนเวียน ปลูกข้าวสาลี พื้นที่แปลงปลูกมีความลาดชัน ใช้ปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคในครัวเรือนต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 10-17 ไร่ ถึงจะเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน จนไม่มีเวลาว่างไปทำอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายได้เนื่องจากการทำข้าวไร่ใช้เวลานาน 9 เดือน ถึงจะได้ผลผลิต โดยการปลูกข้าวไร่ต้องเตรียมพื้นที่ถางไร่ เผ่า หยอดเมล็ด กำจัดวัชพืช รายได้เฉลี่ย 37,200 บาทต่อปี ในปีงบประมาณ 2555 เข้าร่วมโครงการฯบ่อเกลือ โดยการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง ปลูกกาแฟอราบิก้า พริกหวาน สตรอเบอรี่ อาโวกาโด้ องุ่น เลี้ยงปลา นาขั้นบันได ปัจจุบันรายได้เฉลี่ย 172,500 บาทต่อปี